Школски календар

Школски календар за 2019/20. у PDF формату можете преузети ОВДЕ

  • ДИНАМИКА РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

            Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

            Прво полугодиште почиње у понедељак  2. септембра 2019. године, а завршава се у петак 31. јануара 2020.године

            Друго полугодиште почиње у уторак  18. фебруара 2020. године и траје до уторка 16. јуна 2020. године, а за ученике осмог разреда до уторка 2. јуна 2020. године.

            У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

            Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак 30.децембра 2019. год., а завршава се у уторак, 07. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 03.фебруара 2020. године и завршава се у понедељак 17. фебруара 2020. године.

      Пролећни распуст почиње у понедељак  13. априла 2020. године, а завршава се у понедељак 20. априла  2020. године.

Летњи распуст почиње, за ученике од првог до седмог разреда, у среду 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак 31. августа 2020. године.

Државни празници: У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/107 и 92/11).

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Дргом светском рату 21. октобар 2019. године, Свети Сава – Дан духовности – 27. јануар 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 09. мај 2020. године и  Видовдан – спомен на Косовску битку – 28. јуна 2020. године, са свечаном поделом сведочанства и ђачких књижица.

Дан школе  – Свети Симеон је у среда 26. фебруара 2020. године.

Образовно – васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, оствариваће се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана, а за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне неставне недеље, односно 170 наставних дана.

Време саопштвања успеха ученика и подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома на крају првог, односно другог полугодишта биће утврђено календаром датом у  Годишњем плану рада школе.