Школски календар

ДИНАМИКА РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

            Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

            Прво полугодиште почиње у четвртак  1. септембра 2022. године, а завршава се у петак 30. децембра 2022.године

            Друго полугодиште почиње у понедељак   23. јануара 2023. године и траје до уторка 20. јуна 2023. године, а за ученике осмог разреда до уторка 6. јуна 2023. године.

            У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

    Јесењи распуст почиње у петак 11.новембра 2022. године, а завршава се 12. новембра 2022. године.

            Зимски распуст почиње у понедељак 02. јануара 2023. год., а завршава се у петак, 20. јануара 2023. године.

      Пролећни распуст почиње у понедељак 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак 18. маја  2023. године.

Летњи распуст почиње, за ученике од првог до седмог разреда, у среду 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак 31. августа 2023. године.

Државни празници: У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/107 и 92/11).

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Дргом светском рату 21. октобар 2022. године, Свети Сава – Дан духовности – 27. јануар 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 09. мај 2023. године и  Видовдан – спомен на Косовску битку – 28. јуна 2023. године, са свечаном поделом сведочанства и ђачких књижица.

Дан школе  – Свети Симеон је у недељу 26. фебруара 2023. године.

Образовно – васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, оствариваће се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана, а за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне неставне недеље, односно 170 наставних дана.

Време саопштвања успеха ученика и подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома на крају првог, односно другог полугодишта биће утврђено календаром датом у  Годишњем плану рада школе.