Школски календар

ДИНАМИКА РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

            Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

            Прво полугодиште почиње у уторак  1. септембра 2020. године, а завршава се у петак 29. јануара 2021.године

            Друго полугодиште почиње у среду  17. фебруара 2021. године и траје до петка 18. јуна 2021. године, а за ученике осмог разреда до уторка 4. јуна 2021. године.

            У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

            Зимски распуст има два дела – први део почиње у петак 31.децембра 2020. год., а завршава се у петак, 08. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 01.фебруара 2021. године и завршава се у уторак 16. фебруара 2021. године.

      Пролећни распуст почиње у петак  30. априла 2021. године, а завршава се у петак. 7. маја  2021. године.

Летњи распуст почиње, за ученике од првог до седмог разреда, у понедељак 21. јуна 2021. године, а завршава се у уторак 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак 31. августа 2021. године.

Државни празници: У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/107 и 92/11).

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Дргом светском рату 21. октобар 2020. године, Свети Сава – Дан духовности – 27. јануар 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 09. мај 2021. године и  Видовдан – спомен на Косовску битку – 28. јуна 2021. године, са свечаном поделом сведочанства и ђачких књижица.

Дан школе  – Свети Симеон је у петак 26. фебруара 2021. године.

Образовно – васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, оствариваће се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана, а за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне неставне недеље, односно 170 наставних дана.

Време саопштвања успеха ученика и подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома на крају првог, односно другог полугодишта биће утврђено календаром датом у  Годишњем плану рада школе.